ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดระบบ

1 พฤษภาคม 2560
ขณะนี้ระบบปิดแล้ว ผู้ปกครองที่ไม่ได้กรอกข้อมูลนักเรียน จะสามารถเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลได้อีกครั้งในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560
และให้พิมพ์ข้อมูลนักเรียนส่งในวันปฐมนิเทศ 25 พฤษภาคม 2560