ข่าวประชาสัมพันธ์

สำคัญมาก (โปรดอ่าน)

9 เมษายน 2560
**เมื่อผู้ปกครองบันทึกข้อมูลนักเรียนเรียบร้อยแล้ว
ขอให้พิมพ์ข้อมูลนักเรียน และลงลายมือชื่อนำส่งโรงเรียนในวันรายงานตัวนักเรียน
หากไม่นำส่งข้อมูล ถือว่าการรายงานตัวนักเรียนไม่สมบูรณ์
** ข้อมูลต่างๆ โรงเรียนจำเป็นต้องใช้ในการสมัครสอบ O-net , NT และการสอบอื่นๆ และใช้ในการรายงานข้อมูลนักเรียนให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริงทุกประการ เพื่อผลประโยชน์ของตัวนักเรียนเอง
** เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หรือสถานที่ทำงานที่ชัดเจน สำคัญมาก เมื่อนักเรียนประสบอุบัติเหตุ หรือมีปัญหาด้านต่างๆ หรือมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ทางโรงเรียนจำเป็นต้องใช้ในการติดต่อไปยังผู้ปกครอง