ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลวันเข้าเรียนครั้งแรกของนักเรียนแต่ละระดับ

15 มิถุนายน 2561
ข้อมูลวันเข้าเรียนครั้งแรก ให้ใส่ข้อมูลดังนี้

นักเรียนแต่ละระดับชั้น ในปีการศึกษา 2561

นักเรียนขึ้นชั้น ป.1ใส่วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

นักเรียนขึ้นชั้น ป.2ใส่วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

นักเรียนขึ้นชั้น ป.3ใส่วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นักเรียนขึ้นชั้น ป.4ใส่วันที่ 25เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

นักเรียนขึ้นชั้น ป.5ใส่วันที่ 26เดือน พฤษภาคมพ.ศ. 2557

นักเรียนขึ้นชั้น ป.6ใส่วันที่ 27เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุ นักเรียนทุกคนจะมีวันที่เข้าเรียนครั้งแรกในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ครั้งเดียว ดั้งนั้นข้อมูลนี้หากใส่ไว้ถูกต้องแล้ว ไม่จำเป็นต้องแก้ไขทุกปี